One Piece season 8 วอเตอร์ เซเว่น ตอนที่ 229-264 พากย์ไทย

One Piece season 8 วอเตอร์ เซเว่น ตอนที่ 229-264 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

One Piece season 8 วอเตอร์ เซเว่น พากย์ไทย

One Piece season 8 เรื่องย่อ

วอเตอร์เซเวนเป็นเมืองที่ใช้ทางน้ำและลำคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลัก ซึ่งข้างลำคลองก็จะมีทางเดินขนานอยู่เป็นส่วนมาก พลเมืองจำนวนมากอาศัยบลู สวมอานที่มีลักษณะเป็นเรือเล็กแล้วใช้เดินทางภายในเมือง บลูมีมากมายหลายขนาด ขนาดใหญ่สุดคือคิงบลู ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าบ้าน ลำคลองและทางน้ำภายในเมืองมีประตูน้ำเป็นจุดๆ ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงเรือหรือบลูขึ้นไปยังชั้นสูงกว่าของเมือง